Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – bbq-express.nl & vleesvandichtbij.nl

Vleesvandichtbij.nl en bbq-express.nl zijn onderdeel van Visser Vlees. 

 

 1. Toepasselijkheid

  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Visser Vlees. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Visser Vlees te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

  Aanbiedingen en prijzen

  Aanbiedingen door en prijzen van Visser Vlees zijn vrijblijvend. Visser Vlees accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Visser Vlees behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  Bestellingen

  Door het plaatsen van een bestelling per via onze webshops www.vleesvandichtbij.nl of www.bbq-express.nl is de overeenkomst een feit. Visser Vlees behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

  Leveringen

  Visser Vlees zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Visser Vlees ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Visser Vlees daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

  Betaling

  De klant voldoet bij Visser Vlees aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling) of Credit Card, zoals dit wordt gefaciliteerd in onze webshops www.vleesvandichtbij.nl en www.bbq-express.nl

  Reclames, garantie en retourgoederen

  De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Visser Vlees de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Visser Vlees zijn aangemeld.  De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Visser Vlees, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

  Overdracht van risico en eigendom

  Het risico van het geleverde gaat van Visser Vlees over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden.

  Klantgegevens

  Indien de klant aan Visser Vlees opgave doet van een adres is Visser Vlees gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
  Visser Vlees
  Vaarkampseweg 4
  6741 LW Lunteren

  Aansprakelijkheid

  Visser Vlees is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Visser Vlees is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Visser Vlees komen. Visser Vlees draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Visser Vlees eveneens geen verantwoordelijkheid. Visser Vlees is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Visser Vlees, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Visser Vlees. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Visser Vlees uitgesloten.

  Diversen

  Ingeval van overmacht heeft Visser Vlees het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Visser Vlees gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Visser Vlees kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Rechten

  Alle contacten en transacties met Visser Vlees geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Visser Vlees. Niets uit uitgaven of publicaties van Visser Vlees mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser Vlees.

  Toepasselijk recht

  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Visser Vlees en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Klachten

  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Visser Vlees te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Visser Vlees te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

   

  Visser Vlees

  Kvk : 09072829

  Btw no: NL808584856.B01

  www.vleesvandichtbij.nl

  www.bbq-express.nl


  Vaarkampseweg 4
  6741LW Lunteren

  info@bbq-express.nl
  0318-484925

 

Privacy- en cookie verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Visser Vlees, Vaarkampseweg 4, 6741LW Lunteren, KvK nummer 09072829

Versie: 15-12-2021 V1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Visser Vlees in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Visser Vlees gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Voor het gebruik maken van de functionaliteiten op onze webshop plaatsen wij een cookie om bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden tijdens een sessie. Deze cookie wordt verwijderd zodra u de sessie beëindigd. Daarnaast wordt er een permanente cookie geplaatst om uw voorkeuren na de sessie te onthouden.

Voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten verwerken wij uw ingevulde persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij zodra u een bestelling bij ons plaatst en/of een account aanmaakt. Deze gegevens zullen wij oneindig bewaren, tenzij u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze webshop verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Visser Vlees maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een webshop automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de webshop kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Visser Vlees of die van een derde partij.

Op onze webshop worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de webshop mogelijk te maken en om de webshop te beschermen (technische of functionele cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een webshop, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de webshop later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de webshop kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Verwijderen van cookies

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@slachterijvisser.nl , of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0318-484925.

 

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens;

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze webshop worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

 

Visser Vlees

 

vleesvandichtbij.nl

bbq-express.nl

Vaarkampseweg 4, 6741 LW Lunteren
KvK nummer 09072829

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.